2004-12-08 17:49

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna niniejszym informuje, że w dniu 7 grudnia 2004 r. Bank zawarł dwie umowy kredytowe z jednym z klientów PKO BP SA („Kredytobiorcą”)

Przedmiotem pierwszej umowy jest udzielenie przez PKO BP SA Kredytobiorcy kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej w kwocie 150 mln zł. Termin spłaty kredytu przypada na 6 lipca 2005 roku. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa jest równa wysokości stawki referencyjnej WIBOR T/N powiększonej o marżę PKO BP SA. Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu została zabezpieczona oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa bankowego do kwoty 300 mln zł oraz pełnomocnictwem do rachunku w Narodowym Banku Polskim.
Przedmiotem drugiej umowy jest udzielenie przez PKO BP SA Kredytobiorcy kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej w kwocie 400 mln zł. Termin spłaty kredytu przypada na 6 lipca 2005 roku. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa jest równa wysokości stawki referencyjnej WIBOR T/N powiększonej o marżę PKO BP S.A. Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu została zabezpieczona oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa bankowego do kwoty 800 mln zł oraz pełnomocnictwem do rachunku w Narodowym Banku Polskim.

Umowy te należy uznać za umowy znaczące, gdyż w okresie krótszym niż 12 miesięcy z Kredytobiorcą tym zawarte zostały umowy, których wartość spełnia kryteria, o których mowa w ust. 1 pkt 44 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Łączne zadłużenie bilansowe Kredytobiorcy wobec Banku na dzień 7.12.2004 roku wynosi 1.962.300.000 zł.Umowa o największej wartości zawarta z Kredytobiorcą Zgodnie z par 9 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów, o którym mowa powyżej Bank informuje, że przedmiotem umowy o największej wartości zawartej z Kredytobiorcą, jest udzielenie przez PKO BP SA kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej w kwocie 500 mln zł. Termin spłaty kredytu przypada na 3 listopada 2005 roku. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa jest równa wysokości stawki referencyjnej WIBOR T/N powiększonej o marżę PKO BP SA. Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu została zabezpieczona oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa bankowego do kwoty 1.000 mln zł oraz pełnomocnictwem do rachunku w Narodowym Banku Polskim. Umowa ta jest jedną z umów zawartych z Kredytobiorcą w okresie krótszym niż 12 miesięcy, których łączna wartość spełnia kryteria, o których mowa w ust. 1 pkt 44 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. W umowie tej nie dokonano zmian. Stabilisation/FSA