2006-08-18 16:56

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Treść raportu: Zarząd PKO BP SA informuje, że w dniu 17.08.2006 r. został powiadomiony, iż 14.08.2006 r. Bank objął akcje XVI emisji KREDOBANK S.A. z siedzibą we Lwowie. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego nastąpiła w dniu 14.08.2006 r. na skutek udzielenia przez Narodowy Bank Ukrainy zgody na rejestrację XVI emisji akcji KREDOBANK S.A. Bank objął 5.428.764.911 akcji w kapitale zakładowym KREDOBANK S.A. o wartości nominalnej 0,01 UAH (0,006054 zł) każda, o łącznej wartości nominalnej 54.287.649,11 UAH (32.865.742,77 zł). Po rejestracji kapitał zakładowy KREDOBANK S.A. wynosi 219.299.469,16 UAH (132.763.898,63 zł) i dzieli się na 21.929.946.916 akcji o wartości nominalnej 0,01 UAH każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 21.929.946.916. Bank posiada 15.336.240.937 akcji KREDOBANK S.A. stanowiących 69,933% kapitału zakładowego i uprawniających do 69,933 % głosów na Walnym Zgromadzeniu KREDOBANK S.A.