2007-08-09 18:27

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A.(„PKO BP SA”) informuje, że w dniu 9 sierpnia 2007 r. został powiadomiony, iż 2 sierpnia 2007 r. Sąd Rejonowy w Łodzi zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego spółki Bankowy Fundusz Leasingowy SA z siedzibą w Łodzi („BFL”), o łączną kwotę 10.000.000 zł. Wszystkie nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym zostały objęte przez PKO BP SA. PKO BP SA objęło 1.000.000 akcji w kapitale zakładowym BFL o wartości nominalnej 10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł za cenę 10.000.000 zł odpowiadającą wartości nominalnej udziałów. Po rejestracji kapitał zakładowy BFL wynosi 40.000.000 zł i dzieli się na 4.000.000 akcji o wartości nominalnej 10 zł każda. PKO BP SA posiada 4.000.000 akcji BFL stanowiących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do 100% głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy BFL. Objęcie udziałów ma charakter długoterminowej inwestycji i zostało sfinansowane ze środków własnych PKO BP SA. BFL jest podmiotem powiązanym w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Obejmowane aktywa są uznane za znaczące ze względu na fakt, iż zmiana wysokości kapitału zakładowego BFL przekracza jednorazowo wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 euro.