2008-09-16 18:18

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna („PKO BP”) niniejszym informuje, iż został powiadomiony, iż Bankowe Towarzystwo Kapitałowe S.A. („BTK”) – spółka zależna od PKO BP (PKO BP jest właścicielem 100% akcji spółki BTK) w dniu 15 września 2008 r. zbyło 285.125 sztuk akcji imiennych spółki Finder S.A. z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 4 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 1.140.500 zł za łączną cenę z przedziału od 9.181.310,13 zł do 9.668.873,88 zł zależną od terminu dokonania zapłaty. BTK dokonało sprzedaży akcji na rzecz 5-ciu osób fizycznych oraz NetMedia Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie. Żaden z nabywców nie jest podmiotem powiązanym z PKO BP w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Zabezpieczeniem zapłaty jest otrzymanie od NetMedia S.A. sześciu dokumentów: nieodwołalnych, bezwarunkowych i płatnych na pierwsze żądanie gwarancji bankowych, na łączną kwotę 9.668.873,88 złotych ważnych do 6 maja 2009 roku. BTK zbyło akcje po spełnieniu się w dniu 15 września 2008r. wszystkich warunków przewidzianych w warunkowej umowie sprzedaży akcji zawartej w dniu 10 lipca 2008 r. Wartość ewidencyjna zbytych akcji w księgach rachunkowych BTK wynosiła 6.500.000 zł. Pakiet akcji stanowiący przedmiot transakcji zapewniał 46,42% udział w kapitale zakładowym oraz upoważniał do 46,42% głosów na walnych zgromadzeniach Finder S.A. Po sprzedaży pakietu akcji BTK nie posiada akcji Finder S.A. Zbyte aktywa stanowiły średnioterminową lokatę kapitałową BTK. Zbyte aktywa były uznane za znaczące ze względu na fakt, iż przekraczały 20% kapitału zakładowego Finder S.A.