2009-10-01 20:30

Podstawa prawna: Art. 54 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (”PKO BP S.A.”) informuje, iż zgodnie z treścią prospektu emisyjnego PKO BP S.A., zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 września 2009 roku oraz zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej:

  1. cena emisyjna Akcji Serii D została ustalona w wysokości 20,50 złotych (słownie: dwadzieścia złotych pięćdziesiąt groszy) za jedną Akcję Serii D;
  2. ostateczna liczba oferowanych Akcji Serii D wynosi 250.000.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów);
  3. liczba Akcji Serii D przypadających na jedno Prawo Poboru wynosi 0,25 (słownie: dwadzieścia pięć setnych).