2010-08-19 08:04

Podstawa prawna: Paragraf 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: W związku z opublikowaniem w dniu 19 sierpnia 2010 r. skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za I półrocze 2010 r. wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym PKO Banku Polskiego S.A. za I półrocze 2010 r. oraz sprawozdania Zarządu PKO Banku Polskiego SA z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2010 r., Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA w załączeniu przesyła nieoficjalne tłumaczenie ww. sprawozdań na język angielski.

Pliki do pobrania