2011-07-05 11:41

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2011 z dnia 1 lipca 2011 r., Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA ("Bank"), informuje, że w dniu 4 lipca 2011 r. do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zostało dokonane zgłoszenie otwarcia likwidacji spółki Centrum Finansowe Puławska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (CFP) z siedzibą w Warszawie "Centrum Finansowe Puławska" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jest jednostką zależną Banku