2004-12-13 16:42

Podstawa prawna: Art. 81 ust.1 pkt 2 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. Nr 49, poz. 447 z późn. zm.). Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna niniejszym informuje, że w dniu 13 grudnia 2004 r. Bank otrzymał od Credit Suisse First Boston (Europe) Limited („CSFB”) Oświadczenie o Upływie Okresu Stabilizacji, zgodnie z którym CSFB nie dokonał żadnej Transakcji Stabilizacyjnej w Okresie Stabilizacji, który upłynął 10 grudnia 2004 r. (30 dni od dnia pierwszego notowania Akcji na GPW) oraz, że CSFB nie wykonał Opcji Stabilizacyjnej zdefiniowanej w Umowie Opcji Stabilizacyjnej, zawartej w dniu 21 października 2004 r. pomiędzy CSFB, Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej i Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. Szczegółowe informacje dotyczące Umowy Opcji Stabilizacyjnej oraz Transakcji Stabilizacyjnych zamieszczone zostały w raporcie bieżącym nr 13/2004 z dnia 22.10.2004 r. Stabilisation/FSA