2007-08-24 17:02

Podstawa prawna: Paragraf 100 ust.1 oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółka Akcyjna niniejszym informuje, iż skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej PKO BP SA wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2007 r., którego termin publikowania został wyznaczony na dzień 01.10.2007 r. (Raport bieżący nr 3/2007 z dnia 26.01.2007) zostanie opublikowany w dniu 26.09.2007 r.