2009-10-01 20:55

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (”PKO BP S.A.”) informuje, iż zgodnie z treścią prospektu emisyjnego PKO BP S.A., zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 września 2009 r. („Prospekt”), w dniu 1 października 2009 r. pomiędzy PKO BP S.A. a Deutsche Bank AG, Merrill Lynch International, UniCredit CAIB Poland S.A. oraz UniCredit Bank Austria AG została zawarta umowa o gwarantowanie emisji. Umowa o gwarantowanie emisji została zawarta na warunkach opisanych w Prospekcie w rozdziale „Subemisja, stabilizacja i umowne ograniczenie zbywalności Akcji”. Prospekt został udostępniony do publicznej wiadomości i jest dostępny na stronie internetowej PKO BP S.A. (www.pkobp.pl ), na stronie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (www.gpw.pl ) oraz na stronie Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl ).