2010-09-01 19:19

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd PKO Bank Polski S.A. („Bank”) informuje, że Rada Nadzorcza Banku, uchwałą z dnia 1 września 2010 r., powołała Pana Piotra Stanisława Alickiego z dniem 2 listopada 2010 r. do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku na wspólną kadencję Zarządu rozpoczętą z dniem 20 maja 2008 r. Informacja o powołanym członku Zarządu: Piotr Stanisław Alicki Piotr Stanisław Alicki (45 lat) jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Matematyki i Fizyki. Karierę zawodową rozpoczynał w 1987 roku w Zakładach Systemów Automatyki MERAMONT w Poznaniu. W latach 1990-98 pracował w Pomorskim Banku Kredytowym SA w Szczecinie w Departamencie Informatyki (od 1997 r. jako Dyrektor Departamentu). Kierował projektowaniem, rozwojem, wdrożeniami i eksploatacją systemów transakcyjnych tego Banku. Od 1999 r. w Banku Pekao SA w Departamencie Rozwoju i Utrzymania Systemów Informatycznych (jako Z-ca Dyrektora, a następnie Dyrektor Departamentu). Od 2006 r. jest Dyrektorem Pionu Informatyki w Banku Pekao SA. Zajmował się realizacją fuzji informatycznej czterech banków (Pekao SA, PBKS SA, BDK SA, PBG SA), wdrażał Zintegrowany System Informatyczny w Pekao SA jak również zarządzał obszarem analiz biznesowych IT w tym Banku. Zarządzał na stanowisku Kierownika Migracji Banku Pekao SA integracją informatyczną i migracją z systemów BPH SA do systemów Pekao SA. Brał udział w pracach zespołu Zarządzającego przygotowaniem procesu integracji wydzielonej części banku BPH SA z bankiem Pekao SA. W latach 1999-2001 Pan Piotr Stanisław Alicki brał udział w pracach Związku Banków Polskich w następujących komitetach lub komisjach: Komitet Sterujący ds. Rozwoju Infrastruktury Bankowej, Komitet ds. Systemu Płatniczego, Komisja Problemowa ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych, Rada Bankowości Elektronicznej. Od 2002 r. reprezentuje Bank Pekao SA w Radzie ds. Systemu Płatniczego działającej przy Narodowym Banku Polskim. Jest także od 2000 r. członkiem Rady Nadzorczej Krajowej Izby Rozliczeniowej SA, a od 2005 r. jej Przewodniczącym. Jest członkiem Rad Nadzorczych: Centrum Kart SA, Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA. Ponadto Zarząd Banku informuje, że Pan Piotr Stanisław Alicki oświadczył iż:

  • od 2 listopada 2010 r. nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej w stosunku do PKO Banku Polskiego S.A.,
  • nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do PKO Banku Polskiego S.A. spółce cywilnej lub osobowej,
  • od 2 listopada 2010 r. nie będzie członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec PKO Banku Polskiego S.A.,
  • nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec PKO Banku Polskiego S.A. osoby prawnej,
  • nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.