2011-07-05 16:27

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Bank”) informuje, że w dniu 5 lipca 2011 r. zawarł ze spółką zależną PKO Finance AB z siedzibą w Szwecji („Emitent”) umowę pożyczki, na mocy której Bank pożyczy od Emitenta środki pozyskane w drodze emisji obligacji przez Emitenta („Umowa Pożyczki”) wyemitowanych w ramach programu emisji euroobligacji, o którym Bank informował w raporcie nr 35/2008. Bank jest jedynym akcjonariuszem Emitenta. Emitent jest podmiotem powiązanym Banku w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Przedmiotem Umowy Pożyczki jest udzielenie przez Emitenta Bankowi pożyczki w wysokości 250.000.000 CHF (tj. ok. 807.200.000 PLN według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu 5 lipca 2011 r., wynoszącego 3.2288 PLN za 1 CHF) przeznaczonej na ogólne cele finansowania Banku. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 3,538% p.a. Odsetki są płacone w rocznych okresach rozliczeniowych. Umowa Pożyczki została zawarta na okres 5 lat. Pożyczka nie jest zabezpieczona. Umowa Pożyczki nie przewiduje kar umownych. Łączna wartość zaangażowania Banku z tytułu umów zawartych przez Bank z Emitentem w ciągu ostatnich 12 miesięcy (na dzień zawarcia Umowy Pożyczki włączając w to jej wartość) wynosi, w przeliczeniu na PLN, 3.966.160.000 zł (słownie: trzy miliardy dziewięćset sześćdziesiąt sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy złotych). Zawarcie Umowy Pożyczki powoduje spełnienie przesłanek zobowiązujących do powiadomienia o zawarciu przez Bank umowy znaczącej, gdyż wartość pożyczki spełnia kryteria, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 44 w związku z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Umowa o największej wartości zawarta z Emitentem: Umowa pożyczki opisana w raporcie bieżącym nr 47/2010 z dnia 21 października 2010 r. jest umową o największej wartości zawartą przez Bank z Emitentem w okresie krótszym niż 12 miesięcy poprzedzających zawarcie Umowy Pożyczki, której wartość spełnia kryteria, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt 44) rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.