2004-10-08 16:45

PKO BP SA informuje, że Uchwałą nr 333/2004 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 8 października 2004 r. Zarząd Giełdy postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 385.000.000 (trzysta osiemdziesiąt pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., o wartości nominalnej 1 (jeden złoty każda). Podstawa prawna: § 43 ust. 1 pkt 3 RO – dopuszczenie papierów do obrotu na rynku regulowanym