2005-03-21 16:41

Podstawa prawna: Paragraf 42 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, zgodnie ze zobowiązaniem zawartym w raporcie bieżącym 39/2004, informuje że według stanu na dzień 9 marca 2005 r. koszty Oferty, obliczone na podstawie otrzymanych i zaakceptowanych przez Bank faktur wynosiły 44.737.024,80 złotych, w tym:

- koszty sporządzenia analiz przedprywatyzacyjnych – 10.063.780,00 złotych - koszty przygotowania Oferty wraz z kosztami sporządzenia Prospektu i Dokumentu Informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 15.946.965,53 złotych - koszty promocji oferty – 16.900.266,97 złotych - opłaty dla KPWiG, KDPW oraz GPW –617 637,50 złotych - inne koszty przygotowania i przeprowadzenia Oferty- 1 208.374,80 złotych

Koszty oferty obciążyły koszty bieżącego okresu. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji „Koszty działalności Banku”. Według stanu kosztów na dzień 9 marca 2005 r. średni koszt przeprowadzenia Oferty wynosi 0,12 złotych na jedną akcję. W przedstawionym powyżej zestawieniu nie zostały uwzględnione kwoty wynagrodzenia prowizyjnego dla Doradcy Finansowego i Oferującego, które zgodnie z umową z dnia 30 marca 2004 r., o której mowa w rozdziale III pkt 2.2 Prospektu, pokrywa Skarb Państwa. Terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane inaczej w niniejszym raporcie, maja znaczenie nadane im w Prospekcie emisyjnym akcji Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA.