2006-01-31 09:21

Podstawa prawna: Paragraf 100 ust.1 oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółka Akcyjna niniejszym informuje, iż skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKO BP SA za IV kwartał 2005 r., którego termin publikowania został wyznaczony na dzień 22.02.2006 r. (Raport Bieżący 1/2006 z dnia 11.01.2006) zostanie opublikowany w dniu 16.02.2006 r. Ponadto Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółka Akcyjna informuje, iż:

  • raport roczny PKO BP SA za rok kończący się 31 grudnia 2005 r. oraz
  • skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PKO BP SA za rok kończący się 31 grudnia 2005 r.

zostaną przekazane 29 marca 2006 r.