2011-03-02 19:50

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (”PKO Bank Polski SA”) informuje, że w dniu 2 marca 2011 r. Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego SA powołała ponownie Pana Zbigniewa Jagiełło na stanowisko Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego SA na wspólną kadencję Zarządu Banku, która rozpocznie się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego SA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe PKO Banku Polskiego SA za 2010 r. Informacje o powołanym Prezesie Zarządu PKO Banku Polskiego SA: Zbigniew Jagiełło (ur. w 1964 roku), jest absolwentem Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz Executive MBA prowadzonego przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów, Uniwersytet Gdański i Rotterdam School of Management Erasmus University. Od 1995 roku zawodowo związany jest z polskim rynkiem finansowym. Karierę rozpoczynał w Pioneer Pierwszym Polskim Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. kierując biurem regionalnym we Wrocławiu. Pod koniec 1996 roku przeniósł się do Warszawy, gdzie najpierw jako dyrektor sprzedaży i dystrybucji, a od 1998 roku jako wiceprezes Zarządu współtworzył PKO/Credit Suisse TFI S.A. W ciągu czterech lat stworzył w ramach banku PKO BP pierwszą w Polsce bankową sieć dystrybucji funduszy inwestycyjnych. W lipcu 2000 roku objął funkcję Prezesa Zarządu Pekao/Alliance Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., które w połowie 2001 roku, w wyniku połączenia z Pioneer Pierwszym Polskim Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A., zmieniło finalnie nazwę na Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pełniąc funkcję prezesa Zarządu Zbigniew Jagiełło nadzorował tworzenie sieci dystrybucji funduszy inwestycyjnych w Banku Pekao SA utrzymując i wzmacniając pozycję Pioneer Pekao TFI S.A. jako lidera rynku. Równolegle od 2005 roku pełnił funkcję prezesa Zarządu Pioneer Pekao Investment Management S.A. oraz przewodniczącego Rady Nadzorczej Pekao Financial Services Sp. z o.o. W globalnej strukturze Pioneer Investments pełnił funkcję Head of Distribution w regionie Europy Centralnej i Wschodniej (CEE), nadzorując działalność dystrybucyjną, marketingową oraz kontakty z klientami instytucjonalnymi i rozwój produktów. Zasiadał także w Radach Nadzorczych spółek należących do grupy Pioneer Investments w Czechach, Rumunii i na Węgrzech. Zbigniew Jagiełło jest także aktywnie zaangażowany w rozwój i promocje wysokich standardów rynku finansowego w Polsce. Pełnił m.in. funkcję Przewodniczącego Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Za swoje osiągnięcia został Laureatem Orła "Rzeczpospolitej" za rok 2007, a także konkursu "Lider Polskiego Biznesu 2007" organizowanego przez Business Center Club. Zbigniew Jagiełło został także odznaczony przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz uhonorowany Medalem Solidarności Społecznej za propagowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Zbigniew Jagiełło pełni funkcję Prezesa Zarządu Banku od 1 października 2009 r. Pan Zbigniew Jagiełło nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Zbigniew Jagiełło nie wykonuje działalności konkurencyjnej względem PKO Banku Polskiego SA.