2004-12-17 20:18

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna niniejszym informuje, że w dniu 17 grudnia 2004 r. Bank podpisał aneks nr 1 do umowy na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) z dnia 18 sierpnia 2003r. zawartej pomiędzy PKO BP SA a Accenture Sp z o.o., Alnova Technologies Corporation S.L. oraz Softbank S.A., działającymi jako Konsorcjum. Przedmiotem aneksowanej umowy jest opracowanie, dostarczenie i wdrożenie w PKO BP SA oprogramowania ZSI, jak również świadczenie dodatkowych usług związanych z realizacją powyższego projektu. Aneks znacząco rozszerza funkcjonalność dostarczanego oprogramowania. Podstawą podjęcia przez Bank decyzji o aneksowaniu umowy były analizy przeprowadzone w trakcie rocznego procesu wdrażania ZSI. Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna pragnie podkreślić, iż dostawa i wdrożenie ZSI, stanowiące przedmiot tej umowy, jest największym i najbardziej skomplikowanym przedsięwzięciem informatycznym realizowanym w historii polskiej bankowości, pod względem skali (ponad 15 milionów transakcji dziennie), jak i stopnia technicznego zaawansowania implementowanych rozwiązań. Tego typu systemy są budowane i wdrażane stopniowo, a wraz ze wzrostem poziomu wiedzy o systemie, mogą zmieniać się wymagania, a w konsekwencji zakres projektu. Celem podpisania aneksu jest rozszerzenie dotychczasowego zakresu prac związanych z wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego w celu znaczącego zwiększenia jego funkcjonalności. Konieczność rozszerzenia funkcjonalności systemu wynika z rosnących potrzeb biznesowych Banku i jest spowodowana planami Banku w zakresie unowocześnienia obsługi klientów i oferty produktowej, a także nowych produktów, które oferowane będą w przyszłości. Aneks daje możliwości objęcia funkcjonalnością systemu m.in. produktów związanych z IKE, produktów ubezpieczeniowych, rozszerzenia funkcjonalności alternatywnych kanałów dystrybucji. Równie ważnym elementem wpływającym na wzrost wymagań co do zakresu funkcjonalności ZSI jest implementacja nowych regulacji prawnych, w szczególności w obszarze rachunkowości, w tym Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Zrealizowanie projektu wdrożenia ZSI pozwoli Bankowi osiągnąć poziom rozwiązań informatycznych tożsamy ze standardem właściwym dla czołowych banków europejskich o profilu odpowiadającym PKO BP SA oraz przyniesie korzyści wynikające ze standaryzacji procesów operacyjnych, uproszczenia zarządzania produktami i infrastrukturą, a także zwiększenia stopnia bezpieczeństwa operacyjnego. Kwotę wynagrodzenia za wdrożenie oprogramowania ZSI zwiększono aneksem o 71.190.000 USD. Płatności objęte aneksem, dotyczące wdrożenia ZSI, dokonywane będą sukcesywnie w latach 2004 –2007, a zakończenie wdrożenia ZSI planowane jest na kwiecień 2007r. Wynagrodzenie roczne za serwis systemu wzrasta na podstawie aneksu o kwotę od 2,9 mln USD (po wdrożeniu pilotażowym) do 7,8 mln USD (po odbiorze końcowym oprogramowania ZSI). Jednym z istotnych postanowień aneksu jest zobowiązanie Konsorcjum do zwiększenia kwoty gwarancji bankowej w wysokości 8.100.000 USD o kwotę 5.700.000 USD lub dostarczenia Bankowi dodatkowej gwarancji bankowej na powyższą kwotę, w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania aneksu. Gwarancja ma na celu zabezpieczenie prawidłowego i terminowego wykonania przez Konsorcjum zaciągniętych w umowie zobowiązań. W przypadku niewywiązania się Konsorcjum z obowiązku zwiększenia lub wręczenia Bankowi dodatkowej gwarancji bankowej, Bank ma prawo wstrzymać wszelkie płatności na rzecz Konsorcjum, wynikające z umowy do czasu wykonania powyższego zobowiązania. Konsorcjum zobowiązane jest do utrzymywania przedmiotowej gwarancji (lub przedmiotowych gwarancji) nie krócej niż do upływu 18-go miesiąca od odbioru końcowego oprogramowania ZSI. Kary umowne zastrzeżone w umowie są określone procentowo (od 12 do 15% wartości umowy, 20% wynagrodzenia dostawcy należnego za zadania, które miały zostać zrealizowane po dacie odstąpienia od umowy, w przypadku odstąpienia od umowy, albo 50% wynagrodzenia za usługi serwisowe) lub kwotowo (od 1.000 do 15.000.000 USD). W większości przypadków, zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez strony odszkodowania na zasadach ogólnych. Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jest ograniczona do szkód rzeczywiście poniesionych i w żadnym wypadku nie przekroczy, włączając w to kary umowne, 60.000.000 USD, a w przypadku usług serwisowych od 20 do 100% rocznej wartości opłat z tytułu świadczenia takich usług serwisowych. W przypadku, gdy prace wykonane przez Konsorcjum nie będą spełniały warunków umożliwiających dokonanie ich odbioru, Bank jest uprawniony do odstąpienia od umowy w części obejmującej takie wadliwe prace, przy czym złożenie oświadczenia przez Bank o odstąpieniu od umowy nie będzie miało wpływu na licencję oraz na serwis, w tym serwis gwarancyjny w odniesieniu do prac odebranych. Bank jest również uprawniony do odstąpienia od umowy w całości w przypadku ujawnienia błędu określonej kategorii i nieusunięcia takiego błędu w terminach szczegółowo określonych w umowie. Niezależnie od powyższego, Bank ma również prawo do odstąpienia od umowy w zakresie jeszcze nie wykonanym, bez podania przyczyny, do dnia ukończenia wdrożenia masowego, za zapłatą odstępnego w wysokości 20% wynagrodzenia dostawcy za zadania, które miały zostać wykonane po dacie odstąpienia. Prawo Konsorcjum do odstąpienia od umowy, wyłącznie w odniesieniu do zakresu jeszcze nie wykonanego, zostało ograniczone tylko do przypadku zalegania przez Bank z zapłatą wynagrodzenia na kwotę nie niższą niż 5% wynagrodzenia za wdrożenie i przez okres nie krótszy niż 60 dni od daty wezwania Banku przez Konsorcjum do zapłaty tej kwoty. Opisane powyżej postanowienia umowy dotyczące kar umownych oraz przesłanek odstąpienia od umowy nie były przedmiotem aneksu. Wartość umowy spełnia kryteria do uznania jej za umowę znaczącą w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. W ciągu ostatnich 12-tu miesięcy Bank zawierał, w ramach bieżącej współpracy, z jednym z członków Konsorcjum – spółką Softbank S.A., umowy dotyczące aktualnie działających w Banku systemów informatycznych, przy czym łączna wartość wszystkich takich umów nie spełnia kryterium umowy znaczącej.