2005-11-04 19:12

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Treść raportu: Zarząd PKO BP SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację, iż w dniu 3 listopada 2005 roku spółka PKO Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 zawarła umowę, na podstawie której nabyła od Prokom Investments S.A. 1.960 (jeden tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt) udziałów Wilanów Investments Sp. z o.o. o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 1.960.000 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) złotych, stanowiących 49% kapitału zakładowego Wilanów Investments Sp. z o.o. Cena za nabywane udziały wyniosła 66.000.000 (sześćdziesiąt sześć milionów) złotych. Cena uwzględniła wszystkie wniesione przez Prokom Investments S.A., na rzecz spółki Wilanów Investments Sp. z o.o. do dnia zawarcia ww. umowy: wpłaty na kapitał zakładowy, dopłaty oraz inne spełnione świadczenia i poniesione wydatki, wynikające z Umowy Wspólników z dnia 05 marca 2004 roku, Umowy Spółki Wilanów Investments Sp. z o.o. i Umowy Przeniesienia Prawa Użytkowania Wieczystego oraz Oświadczenia o Ustanowieniu Hipoteki z dnia 26 kwietnia 2004 r. PKO BP SA jest właścicielem 100% udziałów spółki PKO Inwestycje Sp. z o.o. Do dnia zawarcia ww. umowy właścicielem 51% udziałów spółki Wilanów Investments Sp. z o.o. była spółka PKO Inwestycje Sp. z o.o. Spółka Prokom Investments S.A. nie jest powiązana z PKO BP SA ani PKO Inwestycje Sp. z o.o. Zakup ma charakter inwestycji długoterminowej i został sfinansowany ze środków własnych PKO Inwestycje Sp. z o.o. W wyniku powyższej transakcji PKO Inwestycje Sp. z o.o. posiada 100 % udziałów i głosów w spółce Wilanów Investments Sp. z o.o. Nabywane aktywa są uznane za znaczące ze względu na fakt, iż przekraczają 20% kapitału zakładowego Wilanów Investments Sp. z o.o.