2007-09-07 17:34

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A.(„PKO BP SA”) informuje, że w dniu 7 września 2007 r. został powiadomiony, iż 5 września 2007 r. Ukraiński Państwowy Rejestrator we Lwowie, Komitet Wykonawczy Lwowskiej Miejskiej Rady w Rejonie Frankowskim Miasta Lwowa zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego spółki KREDOBANK SA z siedzibą we Lwowie („KREDOBANK”). Kapitał zakładowy został podwyższony o łączną kwotę 176.750.000 ukraińskich hrywien (słownie: sto siedemdziesiąt sześć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy hrywien) stanowiącą równowartość 35.000.000 USD (słownie: trzydzieści pięć milionów dolarów). PKO BP SA objęło 17.353.578.610 sztuk akcji (słownie: siedemnaście miliardów trzysta pięćdziesiąt trzy miliony pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziesięć) w kapitale zakładowym KREDOBANK o wartości nominalnej 0,01 ukraińskich hrywien każda, o łącznej wartości nominalnej 173.535.786,1 ukraińskich hrywien (słownie: sto siedemdziesiąt trzy miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć hrywien i dziesięć kopiejek) za cenę 34.363.522 USD (słownie: trzydzieści cztery miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia dwa) odpowiadającą wartości nominalnej udziałów w hrywnach. Po rejestracji kapitał zakładowy KREDOBANK wynosi 396.049.469,16 ukraińskich hrywien (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt sześć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć hrywien i szesnaście kopiejek) i dzieli się na 39.604.946.916 akcji (słownie: trzydzieści dziewięć miliardów sześćset cztery miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset szesnaście) o wartości nominalnej 0,01 ukraińskich hrywien każda. PKO BP SA posiada 38.884.728.030 sztuk akcji (słownie: trzydzieści osiem miliardów osiemset osiemdziesiąt cztery miliony siedemset dwadzieścia osiem tysięcy trzydzieści) KREDOBANK stanowiących 98,1815% kapitału zakładowego i uprawniających do 98,1815% głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy KREDOBANK. Objęcie udziałów ma charakter długoterminowej inwestycji i zostało sfinansowane ze środków własnych PKO BP SA. KREDOBANK jest podmiotem powiązanym w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Obejmowane aktywa są uznane za znaczące ze względu na fakt, iż zmiana wysokości kapitału zakładowego KREDOBANK przekracza jednorazowo wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 euro.