2008-10-03 18:40

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A.(„PKO BP SA”) uprzejmie informuje, że w dniu 3 października 2008 r. został powiadomiony, iż 30 września 2008 r. Sąd Rejonowy w Łodzi zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego spółki Bankowy Fundusz Leasingowy SA z siedzibą w Łodzi („BFL”), o łączną kwotę 30.000.000 zł. Wszystkie nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym zostały objęte przez PKO BP S.A. PKO BP S.A. objęło 3.000.000 akcji imiennych serii C w kapitale zakładowym BFL o wartości nominalnej 10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 30.000.000 zł za cenę 30.000.000 zł odpowiadającą wartości nominalnej akcji. Po rejestracji kapitał zakładowy BFL wynosi 70.000.000 zł i dzieli się na 7.000.000 akcji o wartości nominalnej 10 zł każda. PKO BP S.A. posiada 7.000.000 akcji BFL stanowiących 100% kapitału zakładowego i uprawniających do 100% głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy BFL. Objęcie udziałów ma charakter długoterminowej inwestycji i zostało sfinansowane ze środków własnych PKO BP S.A. BFL jest podmiotem powiązanym w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Obejmowane aktywa są uznane za znaczące ze względu na fakt, iż zmiana wysokości kapitału zakładowego BFL przekracza jednorazowo wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 euro.