2009-10-05 17:14

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO BP S.A.” lub „Bank”) niniejszym informuje, że w dniu 5 października 2009 r. Bank w ramach konsorcjum banków zawarł 3 umowy kredytowe z jednym z klientów PKO BP S.A. („Kredytobiorcą”). Przedmiotem umów jest udzielenie Kredytobiorcy kredytów obrotowych odnawialnych w łącznej wysokości do 2.500.000.000 zł (słownie: dwa miliardy pięćset milionów złotych), przeznaczonych na sfinansowanie działalności Kredytobiorcy. Umowy o udzielenie kredytów obrotowych odnawialnych zostały zawarte na okres 1 roku. Umowy o udzielenie kredytów obrotowych odnawialnych zostały zabezpieczone w formie pełnomocnictwa do rachunku bankowego Kredytobiorcy. Oprocentowanie kredytów obrotowych odnawialnych oparte jest na stawce WIBOR T/N powiększonej o marżę konsorcjum banków, płatne w okresach miesięcznych. Udział w PKO BP S.A. w kwotach w/w kredytów obrotowych odnawialnych wynosi w sumie 1.700.000.000 zł (słownie: jeden miliard siedemset milionów złotych). Zawarcie ww. umów powoduje spełnienie przesłanek zobowiązujących do powiadomienia o zawarciu przez Bank umowy znaczącej, gdyż wartość świadczenia wynikającego z ww. umowy spełnia kryteria, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt 44 lit. a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.