2010-09-22 08:08

Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Bank”) informuje, że w dniu 21 września 2010 r. podjął uchwałę określającą warunki emisji pierwszej transzy w ramach programu emisji euroobligacji (program EMTN) przez spółkę zależną PKO Finance AB z siedzibą w Szwecji („Emitent”), której Bank jest jedynym akcjonariuszem. Emitent jest podmiotem powiązanym w rozumieniu ustawy o rachunkowości. O otwarciu programu EMTN Bank poinformował w raporcie nr 35/2008. Emisja w ramach Programu EMTN ma zostać przeprowadzona na następujących warunkach:

 1. kwota emisji: do 800.000.000 EUR,
 2. waluta emisji: EUR,
 3. zapadalność: 5 lat,
 4. środki pozyskane w drodze emisji będą przeznaczone na ogólne cele finansowania Banku, w tym w celu zapewnienia płynności Banku;
 5. oprocentowanie: obligacje emitowane w ramach programu będą oprocentowane według stopy stałej,
 6. okresy odsetkowe: 1 rok,
 7. nominał jednej obligacji 50.000 EUR,
 8. rodzaj emisji: senior,
 9. miejsce rejestracji emisji: Giełda w Luksemburgu,
 10. sposób rozliczenia środków między Emitentem a Bankiem będzie następujący: Emitent udzieli Bankowi pożyczki w wysokości pozyskanych z emisji środków i na warunkach oprocentowania, na jakich te środki uzyskał w drodze emisji. Rozliczenia między Emitentem a Bankiem będą dokonywane przez agenta rozliczeniowego, za pośrednictwem dedykowanych rachunków służących wyłącznie dla celów rozliczeniowych emisji i za zgodą Banku.
 11. z tytułu administrowania programem emisji euroobligacji Emitent otrzyma stosowne wynagrodzenie wynikające z umowy.

Szczegóły dotyczące pożyczki pomiędzy Bankiem a Emitentem, wymagane przepisami prawa, zostaną podane do publicznej wiadomości po zaistnieniu zdarzenia.