2012-06-12 12:05

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Treść raportu: Zarząd Banku PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku („ZWZ”) zwołanym na 6 czerwca 2012 r., dysponowali 846.121.456 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy Banku wynoszący 1.250.000.000 złotych i dzielący się na 1.250.000.000 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na ZWZ w 67,69%. Co najmniej 5% głosów z ogólnej liczby głosów na ZWZ posiadali: 1) Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa. Skarb Państwa posiadał 512.406.277 głosów, tj. 60,56% głosów na ZWZ oraz 40,99% ogółu głosów; 2) Bank Gospodarstwa Krajowego - 128.102.731 głosów tj. 15,14% głosów na ZWZ oraz 10,25% ogółu głosów. Skarb Państwa łącznie z podmiotami, dla których jest pośrednio lub bezpośrednio podmiotem dominującym, posiadał 640.849.311 głosów, tj. 75,74 % głosów na ZWZ oraz 51,27% ogółu głosów.