2004-12-31 16:59

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna niniejszym informuje, że w dniu 30 i 31 grudnia 2004 r. Bank podpisał 16 umów kredytowych i dwa aneksy do umowy kredytowej z jednym z klientów PKO BP SA („Kredytobiorcą”) będącym jednocześnie podmiotem powiązanym wobec PKO BP SA – Bankowym Funduszem Leasingowym S.A.,spółką, której 100% akcji należy do PKO BP SA. Przedmiotem pierwszej umowy jest udzielenie przez PKO BP SA Kredytobiorcy kredytu w walucie polskiej lub w walutach wymienialnych eur, chf, usd w kwocie 40 mln zł. Termin spłaty kredytu przypada na 29 grudnia 2010 roku. Kwota kredytu będzie wykorzystywana w transzach określonych przez Kredytobiorcę co do kwoty i waluty na podstawie umów zawieranych przez Kredytobiorcę. W przypadku wykorzystania kredytu w walutach wymienialnych kwota wykorzystania w złotych polskich będzie określona według kursu średniego NBP z dnia wypłaty każdej transzy. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa jest równa wysokości stawki referencyjnej odpowiadającej stopie procentowej oferowanej na międzybankowym rynku pieniężnym w walucie, w której wykorzystany był kredyt, powiększonej o marżę PKO BP SA. Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu została zabezpieczona oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa bankowego do kwoty 120 mln zł oraz pełnomocnictwem do rachunku Kredytobiorcy, w szczególnych wypadkach hipoteką, przelewem wierzytelności z umów Kredytobiorcy, przewłaszczeniem przedmiotów oraz cesją praw z polis ubezpieczeniowych przewłaszczonych przedmiotów. Przedmiotem drugiej umowy jest udzielenie przez PKO BP SA Kredytobiorcy kredytu w walucie polskiej lub w walutach wymienialnych eur, chf, usd w kwocie 40 mln zł. Termin spłaty kredytu przypada na 29 grudnia 2010 roku. Kwota kredytu będzie wykorzystywana w transzach określonych przez Kredytobiorcę co do kwoty i waluty na podstawie umów zawieranych przez Kredytobiorcę. W przypadku wykorzystania kredytu w walutach wymienialnych kwota wykorzystania w złotych polskich będzie określona według kursu średniego NBP z dnia wypłaty każdej transzy. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa jest równa wysokości stawki referencyjnej odpowiadającej stopie procentowej oferowanej na międzybankowym rynku pieniężnym w walucie, w której wykorzystany był kredyt, powiększonej o marżę PKO BP SA. Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu została zabezpieczona oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa bankowego do kwoty 120 mln zł, pełnomocnictwem do rachunku Kredytobiorcy oraz w szczególnych wypadkach hipoteką, przelewem wierzytelności z umów Kredytobiorcy, przewłaszczeniem przedmiotów oraz cesją praw z polis ubezpieczeniowych przewłaszczonych przedmiotów. Przedmiotem trzeciej umowy (aneksu do umowy z dnia 23.12.2003) jest udzielenie przez PKO BP SA Kredytobiorcy kredytu w walucie w kwocie 20 mln zł. (zwiększenie limitu w rachunku bieżącym o 5 mln zł tj. z poziomu 15 mln zł do 20 mln zł). Termin spłaty kredytu przypada na 29 grudnia 2007 roku. Kwota kredytu będzie wykorzystywana na finansowanie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzonej działalności. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa jest równa wysokości stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o marżę PKO BP SA. Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu została zabezpieczona oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa bankowego do kwoty 40 mln zł oraz pełnomocnictwem do rachunku Kredytobiorcy i wekslem In blanco. Przedmiotem czwartej umowy jest udzielenie przez PKO BP SA Kredytobiorcy kredytu w walucie polskiej w kwocie 20 mln zł. Termin spłaty kredytu przypada na 29 grudnia 2010 roku. Kwota kredytu będzie wykorzystywana w transzach określonych przez Kredytobiorcę na podstawie umów zawieranych przez Kredytobiorcę. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa jest równa wysokości stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o marżę PKO BP SA. Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu została zabezpieczona oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa bankowego do kwoty 40 mln zł oraz w szczególnych wypadkach hipoteką i przelewem wierzytelności. Przedmiotem piątej umowy jest udzielenie przez PKO BP SA Kredytobiorcy kredytu w walucie polskiej lub w walutach wymienialnych eur, usd w kwocie 30 mln zł. Termin spłaty kredytu przypada na 29 grudnia 2014 roku. Kwota kredytu będzie wykorzystywana w transzach określonych przez Kredytobiorcę co do kwoty i waluty na podstawie umów zawieranych przez Kredytobiorcę. W przypadku wykorzystania kredytu w walutach wymienialnych kwota wykorzystania w złotych polskich będzie określona według kursu średniego NBP z dnia wypłaty każdej transzy. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa jest równa wysokości stawki referencyjnej odpowiadającej stopie procentowej oferowanej na międzybankowym rynku pieniężnym w walucie, w której wykorzystany był kredyt, powiększonej o marżę PKO BP SA. Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu została zabezpieczona oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa bankowego do kwoty 60 mln zł, pełnomocnictwem do dwóch rachunków Kredytobiorcy oraz w szczególnych wypadkach hipoteką, przelewem wierzytelności z umów Kredytobiorcy. Przedmiotem szóstej umowy jest udzielenie przez PKO BP SA Kredytobiorcy kredytu w walucie polskiej lub w walutach wymienialnych eur, usd w kwocie 75 mln zł. Termin spłaty kredytu przypada na 29 grudnia 2019 roku. Kwota kredytu będzie wykorzystywana w transzach określonych przez Kredytobiorcę co do kwoty i waluty na podstawie umów zawieranych przez Kredytobiorcę. W przypadku wykorzystania kredytu w walutach wymienialnych kwota wykorzystania w złotych polskich będzie określona według kursu średniego NBP z dnia wypłaty każdej transzy. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa jest równa wysokości stawki referencyjnej odpowiadającej stopie procentowej oferowanej na międzybankowym rynku pieniężnym w walucie, w której wykorzystany był kredyt, powiększonej o marżę PKO BP SA. Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu została zabezpieczona oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa bankowego do kwoty 150 mln zł, pełnomocnictwem do dwóch rachunków Kredytobiorcy oraz w szczególnych wypadkach hipoteką, przelewem wierzytelności z umów Kredytobiorcy. Przedmiotem siódmej umowy jest udzielenie przez PKO BP SA Kredytobiorcy kredytu w walucie polskiej w kwocie 25 mln zł. Termin spłaty kredytu przypada na 19 grudnia 2010 roku. Kwota kredytu będzie wykorzystywana w transzach określonych przez Kredytobiorcę na podstawie umów zawieranych przez Kredytobiorcę. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa jest równa wysokości stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o marżę PKO BP SA. Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu została zabezpieczona oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa bankowego do kwoty 50 mln zł, pełnomocnictwem do rachunku Kredytobiorcy oraz w szczególnych wypadkach hipoteką i przelewem wierzytelności. Przedmiotem ósmej umowy jest udzielenie przez PKO BP SA Kredytobiorcy kredytu w walucie polskiej w kwocie 80 mln zł. Termin spłaty kredytu przypada na 19 grudnia 2014 roku. Kwota kredytu będzie wykorzystywana w transzach określonych przez Kredytobiorcę na podstawie umów zawieranych przez Kredytobiorcę. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa jest równa wysokości stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o marżę PKO BP SA. Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu została zabezpieczona oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa bankowego do kwoty 160 mln zł, pełnomocnictwem do rachunku Kredytobiorcy oraz w szczególnych wypadkach hipoteką i przelewem wierzytelności. Przedmiotem dziewiątej umowy jest udzielenie przez PKO BP SA Kredytobiorcy kredytu w walucie polskiej w kwocie 20 mln zł. Termin spłaty kredytu przypada na 29 grudnia 2010 roku. Kwota kredytu będzie wykorzystywana w transzach określonych przez Kredytobiorcę na podstawie umów zawieranych przez Kredytobiorcę. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa jest równa wysokości stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o marżę PKO BP SA. Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu została zabezpieczona oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa bankowego do kwoty 40 mln zł, pełnomocnictwem do rachunku Kredytobiorcy oraz w szczególnych wypadkach hipoteką i przelewem wierzytelności. Przedmiotem dziesiątej umowy jest udzielenie przez PKO BP SA Kredytobiorcy kredytu w walucie polskiej w kwocie 65 mln zł. Termin spłaty kredytu przypada na 29 grudnia 2014 roku. Kwota kredytu będzie wykorzystywana w transzach określonych przez Kredytobiorcę na podstawie umów zawieranych przez Kredytobiorcę. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa jest równa wysokości stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o marżę PKO BP SA. Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu została zabezpieczona oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa bankowego do kwoty 130 mln zł, pełnomocnictwem do rachunku Kredytobiorcy oraz w szczególnych wypadkach hipoteką i przelewem wierzytelności. Przedmiotem jedenastej umowy jest udzielenie przez PKO BP SA Kredytobiorcy kredytu w walucie polskiej w kwocie 5 380 000 zł. Termin spłaty kredytu przypada na 17 grudnia 2010 roku. Kwota kredytu będzie wykorzystywana w transzach określonych przez Kredytobiorcę na podstawie umów zawieranych przez Kredytobiorcę. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa jest równa wysokości stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o marżę PKO BP SA. Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu została zabezpieczona oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa bankowego do kwoty 10 760 000 zł oraz pełnomocnictwem do dwóch rachunków kredytobiorcy, przewłaszczeniem rzeczy ruchomych, cesją z polis ubezpieczeniowych rzeczy ruchomych i przelewem wierzytelności. Przedmiotem dwunastej umowy jest udzielenie przez PKO BP SA Kredytobiorcy kredytu w walucie polskiej w kwocie 80 mln zł. Termin spłaty kredytu przypada na 29 grudnia 2014 roku. Kwota kredytu będzie wykorzystywana w transzach określonych przez Kredytobiorcę na podstawie umów zawieranych przez Kredytobiorcę. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa jest równa wysokości stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o marżę PKO BP SA. Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu została zabezpieczona oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa bankowego do kwoty 160 mln zł, pełnomocnictwem do rachunku Kredytobiorcy oraz w szczególnych wypadkach hipoteką i przelewem wierzytelności. Przedmiotem trzynastej umowy jest udzielenie przez PKO BP SA Kredytobiorcy kredytu w walucie polskiej w kwocie 13 mln zł. Termin spłaty kredytu przypada na 29 grudnia 2014 roku. Kwota kredytu będzie wykorzystywana w transzach określonych przez Kredytobiorcę na podstawie umów zawieranych przez Kredytobiorcę. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa jest równa wysokości stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o marżę PKO BP SA. Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu została zabezpieczona oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa bankowego do kwoty 46 800 000 zł, pełnomocnictwem do rachunku Kredytobiorcy oraz w szczególnych wypadkach hipoteką i przelewem wierzytelności. Przedmiotem czternastej umowy jest udzielenie przez PKO BP SA Kredytobiorcy kredytu w walucie polskiej w kwocie 3 006 000 zł. Termin spłaty kredytu przypada na 29 grudnia 2009 roku. Kwota kredytu będzie wykorzystywana w transzach określonych przez Kredytobiorcę na podstawie umów zawieranych przez Kredytobiorcę. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa jest równa wysokości stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o marżę PKO BP SA. Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu została zabezpieczona oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa bankowego do kwoty 6 012 000 zł, pełnomocnictwem do rachunku Kredytobiorcy oraz w szczególnych wypadkach hipoteką i przelewem wierzytelności. Przedmiotem piętnastej umowy (aneksu) jest podwyższenie przez PKO BP SA Kredytobiorcy kredytu w walucie polskiej z kwoty 753 957,40 zł do 2 803 957,4 zł. Termin spłaty kredytu przypada na 30 grudnia 2007 roku. Kwota kredytu będzie wykorzystywana w transzach określonych przez Kredytobiorcę na podstawie umów zawieranych przez Kredytobiorcę. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa jest równa wysokości stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o marżę PKO BP SA. Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu została zabezpieczona oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa bankowego do kwoty 5 607 914,8 zł, pełnomocnictwem do rachunku Kredytobiorcy, przewłaszczeniem na zabezpieczenie i przelewem wierzytelności. Przedmiotem szesnastej umowy jest udzielenie przez PKO BP SA Kredytobiorcy kredytu obrotowego w rachunku kredytowym w walucie wymienialnej w kwocie 2 500 000 EUR. Termin spłaty kredytu przypada na 30 grudnia 2007 roku. Kwota kredytu będzie wykorzystywana na finansowanie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzonej działalności. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa jest równa wysokości stawki referencyjnej EURIBOR 1M powiększonej o marżę PKO BP SA. Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu została zabezpieczona oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa bankowego do kwoty 20 755 500 zł oraz wekslem in blanco. Przedmiotem siedemnastej umowy jest udzielenie przez PKO BP SA Kredytobiorcy kredytu w rachunku kredytowym w rachunku kredytowym w walucie wymienialnej w kwocie 3 500 000 CHF. Termin spłaty kredytu przypada na 30 grudnia 2007 roku. Kwota kredytu będzie wykorzystywana na finansowanie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzonej działalności. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa jest równa wysokości stawki referencyjnej LIBOR (CHF) 1M powiększonej o marżę PKO BP SA. Wierzytelność z tytułu udzielonego kredytu została zabezpieczona oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa bankowego do kwoty 18 915 400 zł oraz wekslem in blanco. Umowy te należy uznać za umowy znaczące, gdyż w okresie krótszym niż 12 miesięcy z Kredytobiorcą tym zawarte zostały umowy, których wartość spełnia kryteria, o których mowa w ust. 1 pkt 44 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Umowy są umowami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych. Łączne zadłużenie bilansowe Kredytobiorcy wobec Banku na dzień 30.11.2004 roku wynosiło 351 193 tys. zł. Umowa o największej wartości zawarta z Kredytobiorcą Zgodnie z par 9 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów, o którym mowa powyżej Bank informuje, że przedmiotem umowy o największej wartości zawartej 21 grudnia 2004 r. z Kredytobiorcą, jest udzielenie przez PKO BP SA zlecenia zorganizowania, przeprowadzenia i obsługi emisji niepublicznej obligacji na okaziciela. Łączna wartość nominalna obligacji wyemitowanych a jeszcze nie wykupionych nie może przekroczyć kwoty 95 mln zł. Umowa została zawarta na okres do dnia 30 grudnia 2006 r. Zabezpieczeniem zapłaty świadczeń z obligacji są weksle własne in blanco emitenta oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie prawa bankowego do kwoty 190 mln zł. Umowa ta jest jedną z umów zawartych z Kredytobiorcą w okresie krótszym niż 12 miesięcy, których łączna wartość spełnia kryteria, o których mowa w ust. 1 pkt 44 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. W umowie tej nie dokonano zmian.