2005-11-09 16:52

Podstawa prawna: Art. 56 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Treść raportu: Zarząd PKO BP SA informuje, że w dniu 10 listopada 2005 r. po zakończeniu sesji giełdowej nastąpi ustalenie prawa do nabycia Akcji Premiowych. Zgodnie z zapisem rozdziału III pkt 2.8.6.1.3 i 2.8.6.2.4 Prospektu Emisyjnego akcji PKO BP SA, inwestorzy, którzy nabyli akcje PKO BP SA w Transzy Inwestorów Indywidualnych i posiadali je przez nieprzerwany okres jednego roku licząc od dnia pierwszego notowania Akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.( tj. od dnia 10 listopada 2004 roku) będą mieli prawo do nieodpłatnego otrzymania jednej Akcji premiowej za każde 20 akcji PKO BP SA nabytych w ramach Oferty Publicznej. Nabycie praw do otrzymania Akcji Premiowych nastąpi po zakończeniu sesji giełdowej w dniu 10 listopada 2005 r. Wszelkich informacji dotyczących przydziału Akcji Premiowych udziela Biuro Maklerskie BGŻ SA – Oferujący akcje PKO BP SA w publicznym obrocie oraz inne biura i domy maklerskie prowadzące rachunki papierów wartościowych.