2006-09-22 09:20

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna („Bank”) uprzejmie informuje, że w dniu 21 września 2006 r. został powiadomiony, iż 19 września 2006 r. Sąd Rejonowy w Warszawie zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego spółki Hotel Jan III Sobieski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w ramach którego Bank objął 145.361 udziałów w kapitale zakładowym Hotel Jan III Sobieski Sp. z o.o. o wartości nominalnej 540 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 78.494.940 zł za cenę odpowiadającą wartości nominalnej udziałów. Po rejestracji kapitał zakładowy Hotel Jan III Sobieski Sp. z o.o. wynosi 156.187.980 zł i dzieli się na 289.237 udziałów o wartości nominalnej 540 zł każdy. Bank posiada 145.881 udziałów Hotel Jan III Sobieski Sp. z o.o. stanowiących 50,436% kapitału zakładowego i uprawniających do 50,436% głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki. Objęcie udziałów ma charakter krótkoterminowej inwestycji i zostało sfinansowane ze środków własnych Banku. Hotel Jan III Sobieski Sp. z o.o. jest podmiotem powiązanym w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Obejmowane aktywa są uznane za znaczące ze względu na fakt, iż przekraczają 20% kapitału zakładowego Hotel Jan III Sobieski Sp. z o.o.