2007-09-25 17:01

Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Bank”) informuje, że w dniu 25 września 2007 r. podjął uchwałę o zamiarze przeprowadzenia emisji obligacji („Emisja”) o 10 letnim terminie wykupu z prawem dla Banku do dokonania przedterminowego wykupu wszystkich obligacji w terminie 5 lat od daty emisji („opcja call”). Obligacje zostaną wyemitowane jako obligacje: na okaziciela, nie posiadające formy dokumentu, nie zamienne na akcje, niezabezpieczone, nie dające prawa do udziału w zyskach. Bank nie przewiduje wprowadzenia obligacji do publicznego obrotu. Obligacje będą denominowane w PLN lub EUR. Wartość zobowiązań Banku na ostatni dzień kwartału poprzedzającego dzień podjęcia uchwały o Emisji wynosi 88.700.466 tys. zł. Cel emisji obligacji nie został określony. Obligacje wyemitowane zostaną na podstawie ustawy o obligacjach i zostaną przeznaczone na podwyższenie funduszy uzupełniających Banku na podstawie art. 127 par.3 pkt lit b ustawy Prawo bankowe. Obligacje będą zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pozostałe informacje dotyczące szczegółowych warunków emisji obligacji podlegają opóźnieniu na podstawie art. 57 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.