2009-10-06 15:32

Podstawa prawna: Paragraf 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (”PKO BP S.A.” lub „Bank”) informuje o otrzymaniu uchwały nr 380/09 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) z dnia 5 października 2009 r. („Uchwała”), na podstawie której w myśl § 40 ust. 2, 3 i 4a oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu KDPW, po rozpatrzeniu wniosku PKO BP S.A., Zarząd KDPW postanowił przyjąć do depozytu papierów wartościowych:

  1. do 300.000.000 (słownie: trzysta milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D PKO BP S.A. o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 39 z dnia 30 czerwca 2009 r., zmienionej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 9/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r., oraz oznaczyć je kodem PLPKO0000065, pod warunkiem dokonania przydziału akcji i dojścia emisji akcji do skutku, z zastrzeżeniem ust. 2 Uchwały;
  2. do 300.000.000 (słownie: trzysta milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D PKO BP S.A. o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 39 z dnia 30 czerwca 2009 r., zmienionej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 9/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r., oraz oznaczyć je kodem PLPKO0000016, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego PKO BP S.A. dokonanego w drodze emisji tych akcji, oraz podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje PKO BP S.A. oznaczone kodem PLPKO0000016, przez podmiot prowadzący ten rynek regulowany, z zastrzeżeniem ust. 3 Uchwały. Ustęp 2 Uchwały wskazuje, iż zarejestrowanie wskazanych w pkt 1) powyżej praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D PKO BP S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę PKO BP S.A. w KDPW dokumentów potwierdzających dokonanie przydziału i dojście emisji tych akcji do skutku.

Ustęp 3 Uchwały wskazuje, iż zarejestrowanie wskazanych w pkt 2) powyżej akcji zwykłych na okaziciela serii D PKO BP S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi po złożeniu w KDPW dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców oraz potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje PKO BP S.A. oznaczone kodem PLPKO0000016, przez podmiot prowadzący ten rynek regulowany, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia rejestrowanych akcji do obrotu na tym rynku. Informacja o zarejestrowaniu pod kodem PLPKO0000065 praw do akcji, o których mowa w Uchwale, oraz o liczbie praw do akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu tej rejestracji, a także informacja o zamknięciu kont prowadzonych dla tych praw do akcji, o zarejestrowaniu pod kodem PLPKO0000016 akcji, o których mowa w Uchwale, oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu ich rejestracji, zostaną przekazane przez Bank w formie raportów bieżących po otrzymaniu informacji od KDPW. Przedmiotowa Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.