2010-09-30 16:10

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO BP S.A.”) informuje, iż zgodnie z otrzymaną informacją, Pan Ireneusz Fąfara w dniu 30 września 2010 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PKO BP S.A. Przedstawionym przez Pan Ireneusza Fąfarę powodem rezygnacji jest konieczność pełnej koncentracji jego aktywności zawodowej na stojących przed nim zadaniach w Orlen Lietuva.