2011-07-08 14:53

Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (”Bank”) informuje, że w dniu 8 lipca 2011 r. powziął informację o pozwie akcjonariusza Banku o stwierdzenie nieważności uchwały nr 1/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.