2012-06-13 09:55

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO Bank Polski SA” lub „Bank”) niniejszym informuje, że w dniu 12 czerwca 2012 r. Bank zawarł umowę kredytu („Umowa”) z jednym z klientów Banku („Klient” lub „Kredytobiorca”) na łączną kwotę 2.000.000.000 zł (słownie: dwa miliardy złotych). W ramach Umowy mogą być realizowane na zlecenie Klienta następujące czynności: - udzielanie gwarancji bankowych, - udzielanie kredytów inwestycyjnych, obejmujących transzę kredytu inwestycyjnego amortyzowanego w wysokości 1.120.000.000 zł (słownie: jeden miliard sto dwadzieścia milionów złotych), transzę kredytu inwestycyjnego nieamortyzowanego w wysokości 280.000.000 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt milionów złotych) oraz transzę kredytu pomostowego w wysokości 600.000.000 zł (słownie: sześćset milionów złotych). Ostateczna spłata finansowania w ramach Umowy przez Kredytobiorcę nastąpi nie później, niż dnia 30 września 2018 r. Oprocentowanie poszczególnych transzy kredytu oparte jest na stawce WIBOR powiększonej o marżę Banku. Wierzytelność z tytułu udzielonego finansowania została zabezpieczona poprzez ustanowienie m.in. zastawów rejestrowych, hipotek oraz przelewów wierzytelności. Łączna wartość zaangażowania Banku z tytułu umów o charakterze kredytowym zawartych przez Bank z Klientem i podmiotami powiązanymi z Klientem w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 2.679.000.000 zł (słownie: dwa miliardy sześćset siedemdziesiąt dziewięć milionów złotych). Zawarcie Umowy powoduje spełnienie przesłanek zobowiązujących do powiadomienia o zawarciu przez Bank umowy znaczącej, gdyż łączna wartość świadczeń wynikających z umów zawartych przez Bank z Klientem i podmiotami powiązanymi z Klientem spełnia kryteria, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 44 w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia. Umowa jest transakcją o największej wartości spośród umów zawartych z Klientem i podmiotami powiązanymi z Klientem w okresie 12 miesięcy poprzedzających zawarcie Umowy.