2006-09-29 16:55

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Treść raportu: W związku ze zgłoszeniem w dniu 29.06.2006 do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej, dokonanym na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO BP SA”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2006r. pomiędzy PKO BP SA i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej („NFOŚiGW”) został zawarty List intencyjny („List”) dotyczący nabycia akcji Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie („BOŚ”). Zgodnie z postanowieniami Listu:

  1. Strony uzgodniły, iż po nabyciu przez PKO BP SA w wyniku wezwania (wezwanie - o uczestnictwie w którym PKO BP SA informował w Raporcie Bieżącym nr 35/2006 z dnia 06 lipca 2006r.), pakietu akcji BOŚ, PKO BP SA i NFOŚiGW przystąpią w dobrej wierze do negocjacji w celu uzgodnienia treści umowy opcji określającej warunki sprzedaży pakietu akcji BOŚ nabytych przez PKO BP SA w wyniku wezwania. Do dnia publikacji raportu, strony nie zawarły umowy opcji.
  2. PKO BP SA oświadczył, że jego intencją jest utrzymanie nabytego w wezwaniu pakietu akcji BOŚ, do dnia realizacji opcji sprzedaży o której mowa powyżej, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od dnia nabycia akcji.
  3. PKO BP SA uznał za niezbędne utrzymanie dotychczasowej misji statutowej BOŚ.

Zgodnie ze zgłoszeniem dokonanym w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd publikacja informacji miała nastąpić nie później niż do dnia 30 września 2006.