2008-12-01 18:07

Podstawa prawna: Paragraf 39 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej informuje, iż w podjętej w dniu 1 grudnia 2008 r. uchwale zadeklarował, że zamierza wystąpić do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wnioskiem o wstrzymanie wypłaty dywidendy z zysku za 2008 rok.