2009-10-06 16:21

Podstawa prawna: Paragraf 34 ust. 1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (”PKO BP S.A.”) informuje o otrzymaniu w dniu 6 października 2009 r. komunikatu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. („GPW” lub „Giełda”) z dnia 6 października 2009 r. („Komunikat”), na podstawie którego w myśl § 12 Regulaminu Giełdy oraz § 47 Rozdziału I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, GPW podała informacje dotyczące notowania praw poboru akcji serii D PKO BP S.A.:

  • nazwa skrócona PKOBP-PP
  • oznaczenie PKOP
  • kod praw poboru PLPKO0000040
  • liczba jednostkowych praw poboru 1.000.000.000
  • dzień prawa poboru 6 października 2009 r.
  • pierwszy dzień notowania praw poboru 7 października 2009 r.
  • ostatni dzień notowania praw poboru 15 października 2009 r.

Dodatkowo PKO BP S.A. informuje, że prawa poboru dotyczą wszystkich istniejących akcji PKO BP S.A., a datą dopuszczenia praw poboru do obrotu na rynku podstawowym GPW jest 7 października 2009 r.