2005-11-23 16:53

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej niniejszym informuje, że w dniu 22 listopada 2005 r. Bank zawarł cztery umowy kredytowe z jednym z klientów PKO BP SA („Kredytobiorcą”). Przedmiotem umów jest udzielenie przez PKO BP SA Kredytobiorcy kredytów odnawialnych w walucie polskiej w łącznej kwocie 1.110.000.000 zł. Termin spłaty ww. kredytów przypada 21.11.2007r. Kwoty każdego z kredytów będą wykorzystywane na podstawie składanych przez Kredytobiorcę dyspozycji. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowanej. W stosunku do każdego z kredytów stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej WIBOR T/N powiększonej o marżę PKO BP S.A. Wierzytelność z tytułu każdego z udzielonych kredytów została zabezpieczona niepotwierdzonym pełnomocnictwem do rachunku w NBP oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa Bankowego do kwoty 150% wysokości kredytu. Wyżej wymienione umowy należy uznać za znaczące, gdyż zostały zawarte w okresie krótszym niż 12 miesięcy, a ich łączna wartość spełnia kryteria, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Całkowite zaangażowanie Banku z tytułu umów zawartych z Kredytobiorcą w ciągu 12 miesięcy do dnia zawarcia ww. umów włącznie wynosi 3.760.000.000 zł. Umowa o największej wartości zawarta z Kredytobiorcą: Zgodnie z par. 9 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów, o którym mowa powyżej, Bank informuje, że przedmiotem umowy o największej wartości zawartej z Kredytobiorcą w dniu 10.08.2005 r. jest udzielenie przez PKO BP SA kredytu w rachunku kredytowym (kredyt odnawialny) w walucie polskiej w kwocie 450.000.000 zł. Termin spłaty kredytu przypada na 9.08.2007 r. Wierzytelności z tytułu udzielonego kredytu zostały zabezpieczone niepotwierdzonym pełnomocnictwem do rachunku w NBP oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na podstawie Prawa Bankowego do kwoty 675.000.000 zł. Umowa ta jest jedną z umów zawartych z Kredytobiorcą w okresie krótszym niż 12 miesięcy, których łączna wartość spełnia kryteria, o których mowa w par. 2 ust.1 pkt 51 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Umowa ta jest umową o największej wartości zawartą w ww. okresie przez PKO BP SA z Kredytobiorcą.