2007-10-05 17:36

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd spółki PKO BP SA ("Bank") - zgodnie z informacją otrzymaną 5 października 2007 r. od spółki PKO Inwestycje Sp. z o.o. ("PKO Inwestycje ") - podaje do wiadomości, że 1 października 2007 r. Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował spółkę pod firmą „ARKADIA Inwestycje” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("Spółka"). Założycielami Spółki są:

  • PKO Inwestycje - podmiot zależny od Banku oraz
  • POMERANKA Sp. z o.o. – podmiot zależny od PKO Inwestycje.

PKO Inwestycje objął z dniem 1 października 2007 r. 999 udziałów w Spółce o wartości nominalnej 1.000 zł każdy. Objęte przez PKO Inwestycje udziały w Spółce stanowią 99,9% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania prawa z 999 głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki, co stanowi 99,9% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki. Wyżej wymienione udziały zostały objęte przez PKO Inwestycje po ich wartości nominalnej za całkowitą kwotę 999.000 zł. Ich wartość w księgach PKO Inwestycje wynosi 999.000 zł. Pozostały 1 udział w Spółce, stanowiący 0,1% kapitału zakładowego i uprawniający do 1 głosu na zgromadzeniu wspólników Spółki, znajduje się w posiadaniu spółki POMERANKA Sp. z o. o. Objęcie przez PKO Inwestycje udziałów w Spółce zostało sfinansowane ze środków własnych PKO Inwestycje. PKO Inwestycje traktuje inwestycję w Spółkę jako inwestycję długoterminową. Udziały w Spółce objęte przez PKO Inwestycje stanowią aktywa o znacznej wartości z uwagi na fakt, iż przekraczają 20% kapitału zakładowego Spółki.