2008-12-09 21:07

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (PKO BP SA) informuje, iż w dniu 9 grudnia 2008 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę powołującą Pana Jarosława Myjaka do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu PKO BP SA z dniem 15 grudnia 2008 r. Zgodnie z podjętą uchwałą Pan Jarosław Myjak został powołany do pełnienia wskazanej funkcji w PKO BP SA na wspólną kadencję Zarządu, rozpoczętą z dniem 20 maja 2008 r. Informacje o powołanym członku Zarządu: Jarosław Myjak Lat 53. W roku 1978 uzyskał tytuł magistra na Wydziale Amerykanistyki, w roku 1981 magistra na Wydziale Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza. W latach 1976 -1977 studiował na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu w Toronto. W latach 1982 – 1984 studiował na podyplomowym studium prawniczym. W latach 1982 – 1984 odbył aplikację sędziowską przy Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu. W latach 1991 – 1994 był prawnikiem w Kancelarii Prawnej Alzheimer & Gray. W latach 1994-2004 pracował w Commercial Union Polska Ubezpieczenia na Życie / AVIVA, gdzie pełnił funkcje: członka Zarządu, Pierwszego Wiceprezesa ( 1994 – 1997), następnie Prezesa Zarządu ( 1998 – 2004) i Prezesa AVIVA (2000 – 2004). W latach 1998 – 2004 był Wiceprezesem Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń. W latach 1998 – 2004 był członkiem Polskiej Rady Biznesu. W latach 2004 – 2006 był członkiem Rady Nadzorczej Citibank Handlowy. W latach 2004 – 2007 był Wiceprezydentem Lewiatan Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych. W roku 2006 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu PKO BP SA. W latach 2007 – 2008 był prawnikiem w Kancelarii Prawnej Dewey & LeBouef. Od roku 2008 jest członkiem rad nadzorczych: BGŻ SA, PZU Życie SA, Polski Holding Farmaceutyczny SA. Ponadto Zarząd PKO BP SA informuje: Pan Jarosław Myjak:

  • od 15 grudnia 2008 r. nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej w stosunku do PKO BP S.A.,
  • nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do PKO BP S.A. spółce cywilnej lub osobowej,
  • od 15 grudnia 2008 r. nie będzie członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec PKO BP S.A.,
  • nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec PKO BP S.A. osoby prawnej,
  • nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.