2009-10-09 15:58

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (”Bank”) informuje, że Bank podjął działania mające na celu zawarcie z klientem Banku („Klient”) transakcji finansowania w kwocie do 2,9 mld zł. W ramach ww. działań Bank, po uzyskaniu wymaganych zgód korporacyjnych, zawarł w dniu 9 października 2009 r. umowę promesy finansowania Klienta. Umowa ta zawiera przyrzeczenie zawarcia transakcji warunkowego i/lub bezwarunkowego zakupu skarbowych papierów dłużnych z portfela Klienta na określonych warunkach cenowych i operacyjnych. Warunkiem udzielenia finansowania jest uzyskanie przez Klienta zgód korporacyjnych oraz podpisanie przez obie strony stosownej umowy. W przypadku dojścia do skutku transakcji Bank poinformuje o tym w oddzielnym raporcie. Zawarcie umowy promesy powoduje spełnienie przesłanek zobowiązujących do powiadomienia o zawarciu przez Bank umowy znaczącej, gdyż wartość świadczenia wynikającego z ww. umowy spełnia kryteria, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt 44 lit. a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.