2010-10-14 08:23

Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Bank”), zgodnie ze zobowiązaniem zawartym w § 3 uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 38/2010 w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągniętego w 2009 roku („Uchwała”) oświadcza, że nie przewiduje ziszczenia się warunku, o którym mowa w § 1 ust. 2 Uchwały do dnia 10 grudnia 2010 r. dotyczącego przejęcia kontroli nad bankiem z siedzibą na terytorium RP poprzez bezpośrednie lub pośrednie nabycie większościowego pakietu akcji lub uprawnienia do przejęcia kontroli w sposób określony powyżej. W związku z powyższym faktem zysk netto Banku za 2009 r. wynoszący 2 432 152 tys. zł zostanie podzielony zgodnie z treścią § 1 ust. 1 Uchwały w następujący sposób:

  1. dywidenda dla akcjonariuszy w wysokości 2 375 000 tys. zł,
  2. kapitał zapasowy w wysokości 50 000 tys. zł,
  3. kapitał rezerwowy w wysokości 7 152 tys. zł.

Jednocześnie Bank informuje, iż nastąpi wypłata dywidendy na zasadach określonych w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 39/2010 w sprawie wypłaty dywidendy za 2009 rok. Zgodnie z treścią tej uchwały dywidenda za 2009 r. wynosi 1,90 zł brutto na jedną akcję. Dniem dywidendy jest 23 października 2010 r., a dniem wypłaty dywidendy 20 grudnia 2010 r.