2011-07-18 20:35

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Bank”) informuje, iż w dniu 18 lipca 2011 r. do Komisji Nadzoru Finansowego złożony został wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Banku przygotowanego w związku z ofertą publiczną sprzedaży do 190.602.731 akcji Banku (to jest do 15,25% kapitału zakładowego Banku) oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie 197.500.000 akcji serii A Banku do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zgodnie z treścią złożonego prospektu emisyjnego akcjonariusze Banku – Bank Gospodarstwa Krajowego i Skarb Państwa – zaoferują łącznie do 165.602.731 akcji zwykłych na okaziciela serii A i D Banku o wartości nominalnej 1 zł każda (to jest do 13,25% kapitału zakładowego Banku), przy czym Bank Gospodarstwa Krajowego zaoferuje do 128.102.731 akcji zwykłych na okaziciela serii D (to jest 10,25% kapitału zakładowego Banku), a Skarb Państwa zaoferuje do 37.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A (to jest do 3% kapitału zakładowego Banku). Najpóźniej w dniu ustalenia cen sprzedaży akcji oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych w ofercie, Skarb Państwa może podjąć decyzję o zaoferowaniu dodatkowo do 25.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A (to jest do 2% kapitału zakładowego Banku). W związku z powyższym maksymalna liczba akcji sprzedawanych w ofercie publicznej wynosić może 190.602.731 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda (to jest 15,25% kapitału zakładowego Banku). Jednocześnie Bank informuje, iż złożonym wnioskiem i prospektem objęte jest dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 197.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł każda. Przed przeprowadzeniem oferty publicznej oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji zwykłych serii A Banku do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nastąpi zamiana 197.500.000 akcji zwykłych imiennych serii A Banku na akcje zwykłe na okaziciela serii A, zgodnie z uchwałami nr 25/2011 oraz nr 26/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 30 czerwca 2011 r. Niniejszy materiał został przygotowany stosownie do wymogów art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi oferty nabycia papierów wartościowych spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. („Bank”). Prospekt przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Banku oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) („Prospekt”) będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Banku oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Banku w Polsce („Oferta”). Bank będzie mógł przeprowadzić Ofertę po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce, oraz jego publikacji. W związku z Ofertą oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Banku do obrotu na GPW, Bank udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej (www.pkobp.pl) jak również na stronie internetowej oferującego, Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl). Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.