2008-12-09 22:33

Podstawa prawna: art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o obrocie instrumentami finansowymi W związku ze zgłoszeniem w dniu 28 listopada 2008 r. do Komisji Nadzoru Finansowego o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej (raport bieżący nr 2/2008/OI), dokonanym na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do publicznego obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd PKO BP SA informuje, iż w wyniku uzyskania zgód korporacyjnych oraz złożenia przez Bank w dniu 28.11.2008 r. oferty dotyczącej nabycia 99,92% akcji AIG Bank Polska S.A. i 100% akcji spółki AIG Credit S.A. znalazł się w fazie negocjacji - bez prawa wyłączności - mających na celu nabycie akcji ww. spółek. W przypadku zawarcia umowy nabycia akcji, ich nabycie nastąpi po spełnieniu wymogów wynikających z przepisów prawa polskiego. Nabycie akcji spółek nastąpi ze środków własnych Banku. W przypadku zawarcia umowy dotyczącej nabycia ww. akcji lub niedojścia do skutku opisanej transakcji Bank poinformuje o tych faktach w kolejnym raporcie. Zgodnie ze zgłoszeniem dokonanym w KNF publikacja informacji miała nastąpić nie później niż do dnia 31 stycznia 2009 r.