2009-10-29 13:45

Podstawa prawna: Paragraf 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Emitent” lub „PKO BP S.A.”) informuje, że został dokonany przydział Akcji Serii D subskrybentom i emisja 250.000.000 akcji serii D Emitenta („Akcje Serii D”) z prawem poboru przeprowadzona w drodze oferty publicznej na podstawie uchwały nr 39/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO BP S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, zmienionej uchwałą nr 9/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO BP S.A. z dnia 31 sierpnia 2009 r. doszła do skutku. W związku z powyższym Emitent podaje do publicznej informacji następujące informacje:

 1. Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych: 7 października 2009 r.; data zakończenia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych: 20 października 2009 r.
 2. Data przydziału akcji: 29 października 2009 r.
 3. Liczba akcji objętych subskrypcją: 250.000.000 Akcji Serii D.
 4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy: stopa alokacji w ramach zapisów dodatkowych wyniosła 0,009563131, co oznacza że stopa redukcji w ramach zapisów dodatkowych wyniosła 99,04%.
 5. Liczba akcji , na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: a) w ramach wykonania prawa poboru: 247.900.587 Akcji Serii D b) w ramach zapisów dodatkowych: 219.531.961 Akcji Serii D.
 6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 250.000.000 Akcji Serii D.
 7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje: 20,5 zł.
 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji i liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach subskrypcji: W ramach wykonania praw poboru złożono łącznie 67.724 zapisów na Akcje Serii D. Ze względu na możliwość złożenia przez jednego inwestora kilku zapisów, Emitent nie posiada informacji, ilu inwestorów złożyło zapisy w ramach wykonania prawa poboru. W ramach zapisów dodatkowych złożono łącznie 9.454 zapisów na Akcje Serii D. Ze względu na możliwość złożenia przez jednego inwestora kilku zapisów, Emitent nie posiada informacji, ilu inwestorów złożyło zapisy dodatkowe.
 9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): subemitenci nie objęli akcji.
 10. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji): 5.125.000.000 zł (pięć miliardów sto dwadzieścia pięć milionów złotych).
 11. Szacunkowe koszty emisji Akcji Serii D zostały określone w prospekcie emisyjnym w rozdziale „Wykorzystanie wpływów z oferty” (str. 34). Według stanu na dzień 29 października 2009 r. koszty emisji obliczone na podstawie otrzymanych i zaakceptowanych przez Emitenta faktur wyniosły: 9.919.250,02 zł (brutto), w tym:
  a) Przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 1.671.816,76 zł, c) Sporządzenie prospektu emisyjnego: 2.721.169,51 zł, d) Promocja oferty: 5.526.263,75 zł.

Emitent sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący nt. ostatecznych kosztów emisji Akcji Serii D po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji Akcji Serii D. Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: Rozliczenie szacunkowych kosztów emisji Akcji Serii D określonych w prospekcie emisyjnym w rozdziale „Wykorzystanie wpływów z oferty” w księgach odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji "Kapitał Zapasowy”. Według stanu kosztów na dzień 29 października 2009 r. średni koszt przeprowadzenia emisji Akcji Serii D przypadający na jedną Akcję Serii D objętą subskrypcją: 0,04 zł.