2005-12-09 16:51

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Treść raportu: Zarząd PKO BP SA informuje, iż w dniu 9 grudnia 2005 roku spółka Bankowe Towarzystwo Kapitałowe SA z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 405 nabyła od osoby fizycznej w drodze umowy sprzedaży 1.930 (jeden tysiąc dziewięćset trzydzieści) udziałów FINDER Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 965.000 (dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) złotych, stanowiących 42,31% kapitału zakładowego FINDER Sp. z o.o. Cena za nabywane udziały wyniosła 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) złotych. PKO BP SA jest właścicielem 100% akcji spółki Bankowe Towarzystwo Kapitałowe SA. Zbywający nie jest powiązany z PKO BP SA ani Bankowym Towarzystwem Kapitałowym SA. Zakup ma charakter inwestycji o czasie trwania od 2 do 4 lat i został sfinansowany ze środków własnych Bankowego Towarzystwa Kapitałowego SA. W wyniku powyższej transakcji Bankowe Towarzystwo Kapitałowe SA. posiada 42,31 % udziałów i głosów w spółce FINDER Sp. z o.o. Nabywane aktywa są uznane za znaczące ze względu na fakt, iż przekraczają 20% kapitału zakładowego FINDER Sp. z o.o.