2007-10-26 09:12

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Treść raportu: W związku ze zgłoszeniem w dniu 25 września 2007 r. do Komisji Nadzoru Finansowego o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej, dokonanym na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz w uzupełnieniu informacji zawartej w raporcie bieżącym nr 43/2007 z dnia 25 września 2007 r., Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO BP SA”) podaje do publicznej wiadomości szczegóły przeprowadzonej emisji obligacji:

  1. łączna wartość nominalna obligacji wynosi 1.600.700.000 zł
  2. obligacje wyemitowane zostały na podstawie ustawy o obligacjach i środki uzyskane z emisji obligacji zostały przeznaczone na podwyższenie funduszy uzupełniających PKO BP SA na podstawie art. 127 par.3 pkt lit b ustawy Prawo bankowe
  3. wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100.000 zł,
  4. cena emisyjna obligacji jest równa wartości nominalnej obligacji,
  5. obligacje są oprocentowane w półrocznych okresach odsetkowych, odsetki od obligacji będą naliczane od wartości nominalnej według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M+, powiększonej o marżę równą 100 pb. p.a., przy czym w przypadku nieskorzystania przez PKO BP SA z prawa do dokonania przedterminowego wykupu wszystkich obligacji po upływie 5 lat od daty emisji („opcja call”), oprocentowanie obligacji zostanie podwyższone o dodatkową marżę w wysokości 25 pb. p.a.,
  6. świadczenia z tytułu obligacji mają wyłącznie charakter pieniężny,
  7. perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych przez PKO BP SA jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dn. 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Wartość zobowiązań PKO BP SA na 30 czerwca 2007 r. wyniosła 91.378.708 tys. zł. Zgodnie ze zgłoszeniem dokonanym w Komisji Nadzoru Finansowego publikacja informacji miała nastąpić nie później niż do dnia 31 października 2007 r.