2008-12-31 13:57

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A.(„PKO BP S.A.”) uprzejmie informuje, że w dniu 31 grudnia 2008 r. został powiadomiony, iż 11 grudnia 2008 r. Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego spółki Finanse Agent Transferowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Finat”), o łączną kwotę 7.600.000 zł. Wszystkie nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały objęte przez Inteligo Financial Services SA („Inteligo”) – spółkę zależną od PKO BP S.A. (PKO BP S.A. jest właścicielem 100% akcji spółki Inteligo). Inteligo objęło 76.000 udziałów w kapitale zakładowym Finat o wartości nominalnej 100 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 7.600.000 zł za cenę 7.600.000 zł odpowiadającą wartości nominalnej udziałów. Po rejestracji kapitał zakładowy Finat wynosi 9.461.000 zł i dzieli się na 94.610 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy. Inteligo posiada 76.000 udziałów Finat stanowiących 80,3% kapitału zakładowego i uprawniających do 80,3% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Finat. Pozostałe udziały w liczbie 18.610, stanowiące 19,7% kapitału zakładowego i uprawniające do 19,7% głosów na Zgromadzeniu Wspólników, znajdują się w posiadaniu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Bankowy S.A. („PTE Bankowy”) - spółki zależnej od PKO BP S.A. (PKO BP S.A. jest właścicielem 100% akcji spółki PTE Bankowy). Objęcie udziałów ma charakter długoterminowej inwestycji i zostało sfinansowane ze środków własnych Inteligo. Finat jest podmiotem powiązanym w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Obejmowane aktywa są uznane za znaczące ze względu na fakt, iż przekraczają 20% kapitału zakładowego Finat. Zmiana wysokości kapitału zakładowego Finat przekracza jednorazowo wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 euro.