2009-10-30 10:43

Podstawa prawna: § 103 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółka Akcyjna niniejszym informuje, iż skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKO BP SA wraz z kwartalną informacją finansową za III kwartał 2009 r., którego termin opublikowania został wyznaczony na dzień 13 listopada 2009 r. (Raport bieżący nr 16/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r.) zostanie opublikowany w dniu 16 listopada 2009 r.