2010-10-20 08:15

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim – zawarcie znaczącej umowy. Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Bank”) informuje, że w dniu 19 października 2010 r. zawarł ze spółką zależną PKO Finance AB z siedzibą w Szwecji („Emitent”) umowę pożyczki, na mocy której Bank pożyczy od Emitenta środki pozyskane w drodze emisji euroobligacji przez Emitenta („Umowa Pożyczki”). O określeniu warunków emisji euroobligacji przez Emitenta Bank informował raportem nr 42/2010 z dnia 22 września 2010 r. Bank jest jedynym akcjonariuszem Emitenta. Emitent jest podmiotem powiązanym Banku w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Przedmiotem Umowy Pożyczki jest udzielenie przez Emitenta Bankowi pożyczki w wysokości 800.000.000 EUR, tj 3.145.360.000 PLN przeznaczonej na ogólne cele finansowania Banku. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 3,733% p.a. Odsetki są płacone w stosunku rocznym. Umowa Pożyczki została zawarta na okres 5 lat. Pożyczka nie jest zabezpieczona. Umowa Pożyczki nie przewiduje kar umownych. Bank nie zawierał uprzednio z Emitentem żadnych umów spełniających kryteria umowy znaczącej. Zawarcie Umowy Pożyczki powoduje spełnienie przesłanej zobowiązujących do powiadomienia o zawarciu przez Bank umowy znaczącej, gdyż wartość pożyczki spełnia kryteria, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 44 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.