2012-06-22 08:58

Podstawa prawna: § 103 ust.2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółka Akcyjna niniejszym informuje, iż skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2012 r., którego termin opublikowania został wyznaczony na dzień 13 sierpnia 2012 r. (Raport bieżący nr 8/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.) zostanie opublikowany w dniu 6 sierpnia 2012 r.