2005-12-13 09:20

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2005, Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna niniejszym informuje, iż zostały spełnione wszystkie warunki umowy sprzedaży, o której była mowa w w/w raporcie bieżącym, w związku z tym w dniu 12 grudnia 2005 r. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA zbyła 50.312.200 akcji serii G Wschodniego Banku Cukrownictwa S.A. z siedzibą w Lublinie (WBC S.A.), o wartości nominalnej 1 zł każda na rzecz Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, nie powiązaną z PKO BP SA. Wartość transakcji wyniosła 52.827.810 zł. Wartość ewidencyjna zbytych akcji w księgach rachunkowych PKO BP SA wynosiła 52.827.810 zł. Pakiet akcji będący przedmiotem transakcji stanowi 25,1321% kapitału zakładowego oraz 25,1441% głosów na Walnym Zgromadzeniu WBC S.A. Po zbyciu ww. akcji PKO BP SA nie posiada akcji WBC S.A. Zbywane aktywa stanowiły długotrwałą lokatę kapitałową emitenta nabytą w ramach programu restrukturyzacji WBC SA. Zbywane aktywa są uznane za znaczące ze względu na fakt, iż przekraczają 20% kapitału zakładowego WBC SA.