2009-10-30 14:33

Podstawa prawna: Paragraf 34 ust. 1 pkt. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO BP S.A.”) informuje, że w dniu 30 października 2009 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) Uchwałą Nr 615/2009 postanowił na podstawie §38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz §1 ust. 3 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego wprowadzić z dniem 3 listopada 2009 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 250.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D PKO BP S.A. o wartości nominalnej 1 zł każda („Prawa do Akcji Serii D”), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLPKO0000065. W związku z powyższym, pierwszym dniem notowania na GPW Praw do Akcji Serii D będzie dzień 3 listopada 2009 roku. Prawa do Akcji Serii D będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PKO-PDA” i oznaczeniem „PKOA”.